ReadyPlanet.com


จองห้อง

1. ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี

  • กรุณาสอบถามสถานะห้องว่างที่เบอร์ 035 801808-10​, 064 2822354 หรืออีเมล์ info@limaplace.com
  • หากท่านที่ต้องการยืนยันการจองห้องพัก จะต้องดำเนินการชำระมัดจำ 50% จากราคาค่าใช้จ่ายทั้งหมด
     
   ธนาคาร    กรุงศรีอยุธยา 
   สาขา    บิ๊กซี อยุธยา
   ชื่อบัญชี    เดอะ ลิม่า เพลส
   ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์
   เลขที่บัญชี    622-1-20931-4
 
  • หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่เบอร์ 035 801800 หรืออีเมล์ที่ info@limaplace.com พร้อมกับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางโรงแรมจะเช็คยอดจากระบบและยืนยันการจองทันที
  • กรุณานำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดงในวันที่เข้าพัก

     เงื่อนไขการชำระเงิน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ชำระเมื่อเข้าพัก 
  • ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำ
 
 2. ชำระโดยการตัดบัตรเครดิต